Lördagen den 1 oktober 2022

Stadgar

Stadgar antagna 1977.

 

1       Ändamål

Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas intressen i allmänna angelägenheter samt verka för ökad trivsel och gemenskap.

 

2       Medlemskap

Medlemskap kan erhållas av egnahemsägare inom Bräcke och Kyrkbyn.

 

3       Medlemsmöten

Årsmöte skall hållas före april månads utgång. Extra medlemsmöte skall hållas mär styrelsen så beslutar eller om minst 10% av medlemmarna begär det. Kallelse till årsmöte och extra medlemsmöte skall ske skriftligen senast fem dagar i förväg. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

·         Val av ordförande och övriga funktionärer för sammanträdet.

·         Behandling av verksamhets- och revisionsberättelser.

·         Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

·         Beslut om arvoden.

·         Val av styrelse.

·         Val av två revisiorer och revisorssuppleant.

·         Fastställande av årsavgiften för efterföljande år.

·         Övriga ärenden.

 

4       Styrelse

Föreningens löpande angelägenheter omhänderstas av en styrelse på sex personer. Mandattiden är två år. Hälften av styrelsen nyväljs varje år. Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslaget.

 

5       Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderåret.

 

6       Stadgeändring och upplösning

Dessa stadgar kan ändras genom beslut vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Desamma gäller beträffande föreningens upplösning. Skulle vid upplösning till gångar finnas, skall dessa tillfalla någon för Lundby avsedd välgörenhetskassa.